Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

กลุ่มอาชีพ *

หลักสูตร *

ชั่วโมง *

ผู้ลงทะเบียน ชาย *

ผู้ลงทะเบียน หญิง *

ผู้จบหลักสูตร ชาย *

ผู้จบหลักสูตร หญิง *

ช่วงอายุ 15-25 ปี *

ช่วงอายุ 26-59 ปี *

ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป *

สร้างโอกาสเรียนรู้ *

พ.ตนเองครอบครัว *

ต่อยอดอาชีพเดิม *

เป็นอาชีพเสริม *

ประกอบอาชีพใหม่ *

นำความรู้ไปสร้างรายได้ ไม่เพิ่ม *

นำความรู้ไปสร้างรายได้ เพิ่มขึ้น *

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กิจกรรมชั้นเรียนวิชาชีพ ๓๑ ชั่วโมงขึ้นไป) หลักสูตร การทำถุงหอมสมุนไพรและบรรจุภัณฑ์  จำนวน 40 ชั่วโมง

1. หลักการและเหตุผล

            การจัดการศึกษาอาชีพในปัจจุบันมีความสำคัญมาก เพราะจะเป็นการพัฒนาประชากรของประเทศให้ มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ เป็นการแก้ปัญหาการว่างงานและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายเร่งด่วน เพื่อยกระดับในช่วงการแพร่ระบาดของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19 ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วนของประเทศ โดยให้สำนักงาน กศน. ดำเนินการส่งเสริมให้พัฒนาหลักสูตรอาชีพระยะสั้นที่เน้น New skill Up skill และ Re skill ที่สอดคลองกับบริบทพื้นที่ ความต้องการและความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ความต้องการของตลาดแรงงาน และกลุ่มอาชีพใหม่ที่รองรับ DisruptiveTechnology  

          จากการลงพื้นที่สำรวจประชาชนในพื้นที่ พบว่ากลุ่มเป้าหมายประสบปัญหาการว่างงาน เนื่องด้วยจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ทำให้ประชาชนว่างงาน และขาดรายได้ในการดำรงชีวิตประจำวัน  ประชาชนในพื้นที่จึงเล็งเห็นความสำคัญในด้านการส่งเสริมการมีอาชีพ และสร้างอาชีพให้แก่ตนเอง และชุมชน อันนำไปสู่การแก้ปัญหาของชุมชน  ในการว่างงาน และขาดรายได้ หรือมีไม่เพียงพอของคนในชุมชนอีกด้วย  ดังนั้น กศน.ตำบลย่านซื่อ จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีงานทำ มีอาชีพ และสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน รวมถึงพัฒนาศักยภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นอีกด้วย

2.วัตถุประสงค์

        2.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถทำถุงหอมสมุนไพรและบรรจุภัณฑ์ได้

        2.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน 

 

รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.ตำบลย่านซื่อ