Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

หลักสูตร *

ชั่วโมง *

ผู้ลงทะเบียน ชาย *

ผู้ลงทะเบียน หญิง *

ผู้จบหลักสูตร ชาย *

ผู้จบหลักสูตร หญิง *

ช่วงอายุ 15-25 ปี *

ช่วงอายุ 26-59 ปี *

ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป *

สร้างโอกาสเรียนรู้ *

พ.ตนเองครอบครัว *

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

กศน.ตำบลทุ่งบุหลัง จัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำสร้อยข้อมือประดับมุก  จำนวน 15 ชั่วโมง ให้กับประชาชนที่สนใจในตำบลทุ่งบุหลัง  อำเภอทุ่งหว้า ณ บ้านเลขที่ 29 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล  ในระหว่างวันที่  23-28 ธันวาคม 2564  มีผู้เรียนจำนวน 14 คน  โดยมี น.ส.มารีน่า  เอ็มเอ็ม เป็นวิทยากรให้ความรู้ และนายสมศักดิ์  แคยิหวา ครู กศน.ตำบล และนางสาวนูรอ คามิ ครู กศน.ตำบล เป็นผู้รับผิดชอบ.

   

รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.ตำบลทุ่งบุหลัง