Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

หลักสูตร *

ชั่วโมง *

ผู้ลงทะเบียน ชาย *

ผู้ลงทะเบียน หญิง *

ผู้จบหลักสูตร ชาย *

ผู้จบหลักสูตร หญิง *

ช่วงอายุ 15-25 ปี *

ช่วงอายุ 26-59 ปี *

ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป *

สร้างโอกาสเรียนรู้ *

พ.ตนเองครอบครัว *

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

รายละเอียด

-วัตถุประสงค์    

     ๑.  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสุขภาวะผู้สูงอายุในวิถีชีวิต new life

     ๒.  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้

-ให้ความรู้เรื่องประเด็นดังนี้

     1. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการการดูแล ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพกาย       

     2. การเตรียมพร้อมด้านจิตใจ เพื่อช่วงสูงวัยที่มีคุณภาพ                        

     3. การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตในวิถีชีวิต new life       

ภาพกิจกรรม

                 

                

รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.ตำบลตำมะลัง