Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

หลักสูตร *

ชั่วโมง *

ผู้ลงทะเบียน ชาย *

ผู้ลงทะเบียน หญิง *

ผู้จบหลักสูตร ชาย *

ผู้จบหลักสูตร หญิง *

ช่วงอายุ 15-25 ปี *

ช่วงอายุ 26-59 ปี *

ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป *

สร้างโอกาสเรียนรู้ *

พ.ตนเองครอบครัว *

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

 รายละเอียด

ให้ความรู้ในประเด็นดังต่อไปนี้

1.ความรู้เบื้องต้นการบริหารจัดการขยะ

 1.1 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน

 1.2 ประเภทของขยะ

 1.3 ขยะย่อยสลายหรือมูลฝอยย่อยสลาย

 1.4 ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้

 1.5 ขยะทั่วไปหรือมูลฝอยทั่วไป

 1.6 ขยะอันตรายหรือมูลฝอยอันตราย

 1.7 การคัดแยกโดยอาศัยหลัก 5 R

 1.8 การกำจัดขยะที่ถูกวิธี รวมทั้งการจัดการขยะอันตราย ที่เป็นมลพิษในชุมชน

2.วิธีการคัดแยกขยะและการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน

  2.1 วัสดุ อุปกรณ์ ในการคัดแยกขยะ

  2.2 ขั้นตอนของการคัดแยกขยะและสามารถปฏิบัติการการคัดแยกขยะได้

  2.3 ให้คำแนะนำในการคัดแยกขยะ

  2.4 ให้ความรู้ในการจัดการขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้,กลับมาใช้ไม่ได้ขยะพิษ,ขยะเศษอาหารในครัวเรือน

 

ภาพกิจกรรม

               

               

               

             

              

รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.ตำบลตำมะลัง