Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ชาย *

หญิง *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

กศน.ตำบลควนโพธิ์ สอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

5 - 6 มีนาคม 2565 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้ครู กศน. ตำบลและครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกระบวนการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนให้กับนักศึกษากศน.ตำบลควนโพธิ์ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทั้งการดำเนินการสอบปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

   

รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.ตำบลควนโพธิ์