Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ชาย *

หญิง *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือไทย

21 มกราคม 2565

นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้ นางสาวรัจนา สุขมาศ ครูอาสาฯ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือไทยให้กับประชาชนในตำบลเจ๊ะบิลัง ที่ต้องการเรียนรู้หนังสือไทย ภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ หมู่ที่ 1 ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

 

รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.ตำบลเจ๊ะบิลัง