Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

หลักสูตร *

ชั่วโมง *

ผู้ลงทะเบียน ชาย *

ผู้ลงทะเบียน หญิง *

ผู้จบหลักสูตร ชาย *

ผู้จบหลักสูตร หญิง *

ช่วงอายุ 15-25 ปี *

ช่วงอายุ 26-59 ปี *

ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป *

สร้างโอกาสเรียนรู้ *

พ.ตนเองครอบครัว *

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตรส่งเสริมสุขภาพกาย จิตและสมองผู้สูงอายุ จำนวน 6 ชั่วโมง ให้กับประชาชนตำบลฉลุง สถานที่จัด ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล  ในวันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. จำนวน 6 ชั่วโมง มีผู้เรียน จำแนกเป็นชาย 2 คน หญิง 15 คน รวม ทั้งหมด 17 คน

รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.ตำบลฉลุง