Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ชาย *

หญิง *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

วันที่ 11 เมษายน 2565 

นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุ่งหว้า มอบหมายให้นางสาวการีมา พืชผล ครู กศน.ตำบลทุ่งหว้า เข้าพบนายธาราดา ทวีพรมุกดา นายก อบต.ทุ่งหว้า เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการพัฒนา กศน.ตำบล เพื่อรองรับการประเมิน 5 ดี พรีเมี่ยม

รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.ตำบลทุ่งหว้า