Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ชาย *

หญิง *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

วันที่ 12 เมษายน 2565 นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า มอบหมายให้นางสาวการีมา พืชผล ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมประชุมกับนายธาราดา ทวีพรมุกดา นายก อบต.ทุ่งหว้า ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ และภาคีเครือข่ายในตำบลทุ่งหว้า ร่วมกันประชุมหารือเพื่อพัฒนาและปรับปรุง กศน.ตำบลทุ่งหว้า เพื่อรองรับการประเมิน 5 ดี พรีเมี่ยม

รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.ตำบลทุ่งหว้า