Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

หลักสูตร *

ชั่วโมง *

ผู้ลงทะเบียน ชาย *

ผู้ลงทะเบียน หญิง *

ผู้จบหลักสูตร ชาย *

ผู้จบหลักสูตร หญิง *

ช่วงอายุ 15-25 ปี *

ช่วงอายุ 26-59 ปี *

ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป *

สร้างโอกาสเรียนรู้ *

พ.ตนเองครอบครัว *

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

จากการสำรวจสภาพปัญหาในชุมชนของตำบลป่าแก่บ่อหินและตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล พบว่ามีปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการชุมชนหลังจากที่ได้จัดกิจกรรมแล้ว ไม่สามารถนำไปต่อยอดให้เกิดกลุ่มอาชีพหรือการจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ ทำให้ชุมชนในตำบลไม่มีผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของตำบล เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว กศน.อำเภอทุ่งหว้า เห็นความสำคัญกลุ่มสตรีซึ่งเป็นแกนนำกลุ่มหลักในตำบล ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนงานในชุมชน จึงได้จัดโครงการส่งเสริมบทบาทสตรีสู่วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอทุ่งหว้าขึ้น

รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน