Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

หลักสูตร *

ชั่วโมง *

ผู้ลงทะเบียน ชาย *

ผู้ลงทะเบียน หญิง *

ผู้จบหลักสูตร ชาย *

ผู้จบหลักสูตร หญิง *

ช่วงอายุ 15-25 ปี *

ช่วงอายุ 26-59 ปี *

ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป *

พ.ตนเองครอบครัว *

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

กศน.ตำบลเกาะสาหร่าย เยี่ยมกลุ่มโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน หลักสูตร การบริหารจัดการขยะในครัวเรือน

20 มกราคม 2565

นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้นางสาวรัตนาภรณ์ สมพงศ์ ครูอาสาฯ ลงเยี่ยมกลุ่มโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน หลักสูตรการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน ในระหว่างวัน19-20 มกราคม 2565 โดยมีนายเดชณรงค์ อยู่กลาง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลเกาะสาหร่าย เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

   

รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.ตำบลเกาะสาหร่าย