Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ชาย *

หญิง *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

ตัวแทนนักศึกษา กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน  เข้ารับการฝึกซ้อมการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในระหว่างวันที่  20-23  มีนาคม  2565  เพื่อรองรับการประกวดในระดับกลุ่มกศน.จังหวัดชายแดนใต้  ณ กศน.จังหวัดปัตตานี  ในวันที่  26 มีนาคม  2565  

รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน