Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ชาย *

หญิง *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

นายสมบูลย์  คอยอาสา  จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือไทย  ให้กับกลุ่มเป้าหมายจำนวน  4 คน  ณ  บ้านของผู้เรียน  หมู่ที่  3  บ้านทุ่งดินลุ่ม  อำเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล

รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน