Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

หลักสูตร *

ชั่วโมง *

ผู้ลงทะเบียน ชาย *

ผู้ลงทะเบียน หญิง *

ผู้จบหลักสูตร ชาย *

ผู้จบหลักสูตร หญิง *

ช่วงอายุ 15-25 ปี *

ช่วงอายุ 26-59 ปี *

ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป *

สร้างโอกาสเรียนรู้ *

พ.ตนเองครอบครัว *

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

รายละเอียด

การดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการแปรรูปอาหารทะเล ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการแปรรูปอาหารทะเล โดยมีตัวชี้วัดผลผลิต คือร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการผ่านโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ  และร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป และมีตัวชี้วัดผลลัพธ์ คือ ร้อยละ 80 ของผู้ผ่านโครงการนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรส่วนท้องถิ่นและขุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามโครงการจนแล้วเสร็จ

          โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการแปรรูปอาหารทะเล ได้ดำเนินการ        ไตรมาส 1 – 2 ในระหว่างวันที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.  วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการเรียนรู้เบื้องต้นของกลุ่มเป้าหมาย

2.  วางแผนและประมาณการโครงการ

3.  จัดทำหลักสูตรที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการเรียนรู้เบื้องต้นของกลุ่มเป้าหมาย

          4.  ดำเนินการจัดกิจกรรม  

5.  ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมผ่านสื่อต่างๆเช่น Facebook , line

6.  รวบรวมจัดทำหลักฐานเบิกค่าใช้จ่าย

7.  นิเทศติดตามผลโครงการ

8.  จัดทำรูปเล่มรายงานผลการดำเนินโครงการ

 

          สรุปผลการประเมิน ผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการแปรรูปอาหารทะเล จำนวน 14 คน จบหลักสูตร จำนวน 14 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการแปรรูปอาหารทะเล และร้อยละ 97.29 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป

รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.ตำบลตำมะลัง