Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ชาย *

หญิง *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

กศน.ตำบลเจ๊ะะบิลัง นักศึกษาร่วมกันพัฒนาบริเวณภายในและภายนอก กศน.ตำบลเจ๊ะบิลัง

6 มกราคม 2565

นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลเจ๊ะบิลัง นำนักศึกษา ร่วมกันช่วยกันพัฒนาภายในและภายนอก กศน.ตำบลเจ๊ะบิลัง เพื่อความสะอาด สวยงาม ณ กศน.ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

 

รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.ตำบลเจ๊ะบิลัง