Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ชาย *

หญิง *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้ครูกศน.ตำบลปูยูและครูอาสาสมัครตำบลปูยู เข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 167/สต.1 ระหว่างวันที่ 24 - 27 มกราคม 2565 ณ ภูริศึกษาวิชชาลัย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล สำหรับการโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาดรุ่นที่ 167/สต.1

   

รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.ตำบลปูยู