Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ชาย *

หญิง *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

รายละเอียด

นางสาวอัสมา หมานสัน ครู กศน.ตำบลปูยู และนางสาวสุนิษา ยังสมัน ครู อาสาสมัคร กศน.ตำบลปูยู พร้อมด้วยนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 หมู่ที่ 7 ตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.ตำบลปูยู