Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ชาย *

หญิง *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

รายละเอียด

นางสาวสุนิษา ยังสมัน ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนตำบลปูยู เข้าร่วมโครงการอบรมการบริหารความเสี่ยง กิจกรรมประเมินผลควบคุมภายใน พ.ศ.2565 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีนางธัญสินี สุกแป้น ข้าราชการบำนาญ เป็นวิทยากรให้ความในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพญากาหลง สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล   

รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.ตำบลปูยู