Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ชาย *

หญิง *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

กศน.ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมืองสตูล นำอาสาสมัคร กศน.ตำบลเจ๊ะบิลัง เข้าร่วมอบรมอาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ 2565

28 เมษายน 2565

นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลเจ๊ะบิลังและ ครู อาสาสมัคร กศน.ตำบลเจ๊ะบิลัง นำอาสาสมัคร กศน.ตำบลเจ๊ะบิลัง เข้าร่วมอบรมอาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาสาสมัคร กศน. ให้เป็นเครือข่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในชุมชนได้อย่างทั่วถึง ณ ห้องประชุมพญากาหลง สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล

รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.ตำบลเจ๊ะบิลัง