Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ชาย *

หญิง *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

10 พฤษภาคม 2565 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้นางสาวสิรภัทร สัจจาพันธ์ ครู กศน.ตำบลคลองขุดและนางสาวฮันนาน จอหวัง ครูอาสาสมัคร กศน. นำนักศึกษา ร่วมกันพัฒนา กศน.และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความสะอาด สวยงาม ณ กศน.ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.ตำบลคลองขุด