Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ชาย *

หญิง *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

ศน.ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล เข้าร่วมการประกวดการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันที่ 26 เมษายน 2565

นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้นางสาวสิรภัทร สัจจาพันธ์ ครู กศน.ตำบลคลองขุด พร้อมด้วยนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองสตูล เข้าร่วมโครงการกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสาของกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้ โดยเข้าร่วมการประกวดการแข่งขันการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (ร.๙) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี

รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.ตำบลคลองขุด