Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ชาย *

หญิง *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

 

ระชุมคณะกรรมการ ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย ประจำตำบลคลองขุด

วันที่ 26 เดือนมีนาคม 2565

นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้ นางสาวสิรภัทร สัจจาพันธ์ ครู กศน.ตำบลคลองขุด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย ประจำตำบลคลองขุด เพื่อขับเคลื่อนในการดำเนินงานของศูนย์ ศส.ปชต.คลองขุด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

 

รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.ตำบลคลองขุด