Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ชาย *

หญิง *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

13 มกราคม 2565 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้ นางกนกพร บุญเจริญ ครู กศน.ตำบลควนขัน ประชุมคณะกรรมการ กศน.ตำบลควนขัน เพื่อขับเคลื่อนในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนการปฎิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ 2565 เป็นไปตามมาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ~ 2019 อย่างเคร่งครัด ณ กศน.ตำบลควนขัน ตำบลควนขัน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.ตำบลควนขัน