Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ชาย *

หญิง *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

กศน.ตำบลทุ่งนุ้ยเข้าร่วมาประชุมเพิ่อร่วมบริหารจัดการกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สตูล

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอควนกาหลง มอบหมายให้ครูอาสาฯและครูกศน.ตำบลพร้อมกับบุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมบริหารจัดการและแนะแนวการศึกษากับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล ณ กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล


รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย