Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ชาย *

หญิง *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

กศน.ตำบลควนโดน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บ้านหนังสือชุมชนร้านตัดผมชาย บ้านควนโต๊ะเหลง วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นางสาวฮาบีบะห์ เจ๊ะสมอเจ๊ะ ครู กศน.ตำบลควนโดน และนายอนันต์ ลัสมาน ครูอาสาสมัคร กศน.ตำบลควนโดน ได้รับมอบหมายจาก นางเนาวรัตน์ ศรีหมั่น ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนโดน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ บ้านหนังสือชุมชนร้านตัดผมชาย บ้านควนโต๊ะเหลง หมู่ที่ 4 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.ตำบลควนโดน