Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ชาย *

หญิง *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถมินิโมบายห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ตลาดย้อนยุค"หลาดสวนไผ่ วัดผัง 7 "

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์ พร้อมด้วยครู กศน.ตำบล ครูอาสาสมัคร #จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถมินิโมบายห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ตลาดย้อนยุคหลาดสวนไผ่ วัดผัง 7 - กิจกรรมประดิฐสร้อยข้อมือจากลูกปัดและไหมพรม (DIY)

- กิจกรรมอ่านเกิดพลังทางความคิด

และร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ และเป็นประธานในพิธีเปิด

โดยนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล นายรอมดอน หะยีอาแว นายอำเภอมะนัง นายนพดล จีนลิบ ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอมะนัง พระครูโสภณปัญญาสาร เจ้าคณะอำเภอมะนัง/เจ้าอาวาสวัดนิคมพัฒนาราม ณ ตลาดย้อนยุค หลาดสวนไผ่ ผัง 7 หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

     

รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.อำเภอมะนัง