Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ชาย *

หญิง *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

24 พฤษภาคม 2565 นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นายกีรติ เรทมิฬ ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กศน.ตำบล #wow2 GOOD PLACE มีสภาพแวดล้อมสวยงาม สะอาด ทันสมัย เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้# ณ กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

 

รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน