Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ชาย *

หญิง *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

กศน.ตำบลพิมาน รับการนิเทศ จากผู้เข้าร่วมโครงการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
25 พฤษภาคม 2565 
        นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลพิมาน ต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจำปีงบประมาณ 2565 ณ กศน.ตำบลพิมานอำเภอเมือง จังหวัดสตูล

  

รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.ตำบลพิมาน