Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ชาย *

หญิง *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

กศน.ตำบลพิมาน ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา” 
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7

30 พฤษภาคม 2565 

     นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลพิมาน และ ครู อาสาฯ ตำบลพิมาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา“เราทำดี ด้วย หัวใจ”ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ในที่ 30 พฤษภาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 โดยการปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เก็บขยะบริเวณริมชายฝั่ง และกำจัดวัชพืช ณ ชายฝั่งหาดทรายยาว หมู่ที่ 2 ตำบลตันหยงโป อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

      

รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.ตำบลพิมาน