Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ชาย *

หญิง *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

 กศน.ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
 
2 มิถุนายน 2565
      นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลพิมาน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

      

รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.ตำบลพิมาน