Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ชาย *

หญิง *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

กศน.ตำบลพิมาน เข้าร่วมการนำเสนอ concept โครงงานวิทยาศาสตร์
วันที่ 9 มิถุนายน 2565
                นางสาววชิรา  คงพูล บรรณารักษ์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลท่าแพ เข้าร่วมการนำเสนอ concept โครงงานวิทยาศาสตร์ ในโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับ กศน. ด้วยกระบวนการ stem ผ่านระบบออนไลน์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา ณ กศน.อำเภอท่าแพ ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.ตำบลท่าแพ