Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ชาย *

หญิง *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

กศน.ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาม.ปลาย

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นางสาววชิรา คงพูล บรรณารักษ์ปฎิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ มอบหมายให้ นางสาวอาลีเม๊าะ ศรียาน ครู กศน.ตำบลท่าแพ จัดกิจกรรม การเรียนการสอนให้กับนักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอปลาย ณ กศน.ตำบลท่าแพ ภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.ตำบลท่าแพ