Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ชาย *

หญิง *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

9 มิถุนายน 2565 นางสาววชิรา คงพูล บรรณารักษ์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ มอบหมายให้ ครูอาสาฯ ตำบลท่าแพ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือไทยให้กับผู้ไม่รู้หนังสือในตำบลท่าแพที่ต้องการเรียนรู้หนังสือไทย ภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ กศน.อำเภอท่าแพ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.ตำบลท่าแพ