Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

หลักสูตร *

ชั่วโมง *

ผู้ลงทะเบียน ชาย *

ผู้ลงทะเบียน หญิง *

ผู้จบหลักสูตร ชาย *

ผู้จบหลักสูตร หญิง *

ช่วงอายุ 15-25 ปี *

ช่วงอายุ 26-59 ปี *

ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป *

พ.ตนเองครอบครัว *

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

วันที่ 8 มิถุนายน 2565

นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอควนกาหลง มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบล เยี่ยมติดตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ การทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านโตน ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

เปิดโครงการโดย นายบีสอน ลัสมาน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งนุ้ย

นิเทศโครงการ โดย นางรจนา ด่านเท่ง ครู อาสาสมัคร 

รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย