Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ชาย *

หญิง *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

พัฒนาการอำเภอควนกาหลง

ร่วมดำเนินงานศูนย์ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยมติการศึกษากับ กศน.

13 มิถุนายน 2565

นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอควนกาหลง มอบหมายให้ครู กศน.ตำบลทุ่งนุ้ยเข้าร่วมดำเนินงานศูนย์ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยร่วมกับพัฒนาการอำเภอควนกาหลง ด้านการศึกษา ณ กศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

 

รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย