Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ชาย *

หญิง *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

 

ห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ สาระน่ารู้ : เรื่องกินอย่างไรให้ห่างไกลเบาหวาน

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
นางสาวทิตยสุดา  จันทรเกษ บรรณารักษ์  ห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู ได้รับมอบหมาย จาก นายมรกต 
กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอำเภอละงู จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ สาระน่ารู้ :  เรื่อง กินอย่างไรให่ห่างไกลเบาหวาน เพื่อส่งเสริมการอ่าน และให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพให้กับ เด็ก เยาวชน นักศึกษา กศน. ตลอดจนมีนิสัยรักการอ่าน ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู

รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.อำเภอละงู