Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

หลักสูตร *

ชั่วโมง *

ผู้ลงทะเบียน ชาย *

ผู้ลงทะเบียน หญิง *

ผู้จบหลักสูตร ชาย *

ผู้จบหลักสูตร หญิง *

ช่วงอายุ 15-25 ปี *

ช่วงอายุ 26-59 ปี *

ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป *

สร้างโอกาสเรียนรู้ *

พ.ตนเองครอบครัว *

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

          นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาในตำแหน่ง ผู้อำนวยการการ กศน.อำเภอมะนัง มอบหมายให้นายนภัทร จันทวิลาศ กศน.ตำบลนิคมพัฒนา ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง รู้ทันภัยร้าย ไข้เลือดออก เพื่อให้เกิดความ“ตระหนัก” ถึงความสำคัญของโรค เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง จะมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะเป็นไข้เลือดออกและผู้ดูแลรู้จักวิธีการดูแลรักษาเบื้องต้นที่บ้าน รู้สัญญาณอันตราย ณ กศน.ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

  

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.ตำบลนิคมพัฒนา