Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ชาย *

หญิง *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

วันที่ 14 มิถุนายน 2565

นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายมะณี ศรีมุณี ครูอาสาสมัครฯ และนางสาวกุรอม๊ะ ราเหม ครู ศรช. เข้าร่วมประชุมการจัดทำแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา กศน. โดยนางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล

รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.ตำบลกำแพง