Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ชาย *

หญิง *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

กศน.ตำบลท่งบุหลังจัดสอน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ในภาคเรียนที่ 1/2565 ในรายวิชาวิทยาศาสตร์

ซึ่ง มีนายสมศักดิ์  แคยิหวา เป็นครูผู้สอน ให้ความรู้เรื่อง โครงสร้างของ Food  Web และFood chain เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้อย่างเต็มสักยภาพ

 

รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.ตำบลทุ่งบุหลัง