Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

หลักสูตร *

ชั่วโมง *

ผู้ลงทะเบียน ชาย *

ผู้ลงทะเบียน หญิง *

ผู้จบหลักสูตร ชาย *

ผู้จบหลักสูตร หญิง *

ช่วงอายุ 15-25 ปี *

ช่วงอายุ 26-59 ปี *

ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป *

สร้างโอกาสเรียนรู้ *

พ.ตนเองครอบครัว *

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

กศน.อำเภอท่าแพ ดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการอบรมหลักสูตรขับขี่ปลอดภัย มีวินัยจราจร

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

นางสาววชิรา คงพูล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมโครงการอบรม หลักสูตรขับขี่ปลอดภัย มีวินัยจราจร เพื่อให้เยาวชนมีความรู้แล้วทักษะในการขับขี่อย่างปลอดภัย มีวินัยจราจร ลดอุบัติเหตุจากการขับขี่ได้. (โดยมี ร.ต.อ.มาลัย จิเบ็ญจะ เป็นวิทยากรมาให้ความรู้และทักษะในด้านนี้) ณ กศน.ตำบลท่าแพ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.ตำบลแป-ระ