Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

หลักสูตร *

ชั่วโมง *

ผู้ลงทะเบียน ชาย *

ผู้ลงทะเบียน หญิง *

ผู้จบหลักสูตร ชาย *

ผู้จบหลักสูตร หญิง *

ช่วงอายุ 15-25 ปี *

ช่วงอายุ 26-59 ปี *

ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป *

สร้างโอกาสเรียนรู้ *

พ.ตนเองครอบครัว *

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

ราย

กศน.อำเภอท่าแพ ดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 23 มิถุนายน 2565

นางสาววชิรา คงพูล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมโครงการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม ณ กศน.อำเภอท่าแพ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล โดยมีนายอานันต์ มารามาศ

เป็นวิทยากรให้ความรู้

ละเอียด

รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.ตำบลแป-ระ