Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ชาย *

หญิง *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

กศน.ตำบลแประ

จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ถอดบทเรียนครั้งที่ 1

2 เงื่อน 3 ห่วง 4 มิติ

วันที่ 16 มิถุนายน 2565

นางสาววชิรา คงพูล บรรณารักษ์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล มอบให้

นางสุกัญญา มาราสา ครูอาสาฯ

นางสาวลดาวัลย์ ชาชะ ครู กศน.ตำบลแประ ร่วมกับนักศึกษา กศน.ตำบลแประ จัดกิจกรรมโครงการถอดบทเรียนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ กศน.ตำบลแประ และนำนักศึกษา กศน.ตำบลแประ ไปร่วมศึกษาแหล่งเรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล หมู่ที่ 2 บ้านควนโท๊ะ โดยมีนายอับดุลมูญีบ ใบจิ เป็นวิทยากร

รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.ตำบลแป-ระ