Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

หลักสูตร *

ชั่วโมง *

ผู้ลงทะเบียน ชาย *

ผู้ลงทะเบียน หญิง *

ผู้จบหลักสูตร ชาย *

ผู้จบหลักสูตร หญิง *

ช่วงอายุ 15-25 ปี *

ช่วงอายุ 26-59 ปี *

ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป *

สร้างโอกาสเรียนรู้ *

พ.ตนเองครอบครัว *

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

กศน.ตำบลย่านซื่อ จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรม รู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย จำนวน 6 ชั่วโมง

วันที่ 29 มิถุนายน 2565

นางสาวนุรวาตี หมัดสกุล ครู กศน.ตำบลย่านซื่อ และนางสาวรมณีย์ ทิ้งปากถ้ำ ครูอาสาสมัคร กศน.ตำบลย่านซื่อ ได้รับมอบหมายจาก นายคณาธิป บุญญารัตน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนโดน ดำเนินการจัดโครงการการศึกษาพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรม รู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย จำนวน 6 ชั่วโมง ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก กกต.จังหวัดสตูล นายประสิทธิ์ เอียดคง ผอ.สำนักงาน กกต.จังหวัดสตูล และนายรันทน์ ขวัญเซ็ง โดยมี นายอภิชาติ ผลาอาด กำนันตำบลควนสตอ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ กศน.ตำบลควนสตอ หมู่ที่ 10 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.ตำบลย่านซื่อ