Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

หลักสูตร *

ชั่วโมง *

ผู้ลงทะเบียน ชาย *

ผู้ลงทะเบียน หญิง *

ผู้จบหลักสูตร ชาย *

ผู้จบหลักสูตร หญิง *

ช่วงอายุ 15-25 ปี *

ช่วงอายุ 26-59 ปี *

ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป *

สร้างโอกาสเรียนรู้ *

พ.ตนเองครอบครัว *

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

นางสาววชิรา คงพูล บรรณารักษ์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอท่าแพ ลงพื้นที่ จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจิตอาสา ณ มัสยิดอัลฮูดา (บ้านกลาง) หมู่ที่ 3 บ้านไร่ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล โดยมีนายบาเร็น ยาประจัน โต๊ะอีหม่าม หมู่ที่ 3 เป็นวิทยากรให้ความรู้และผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และประชาชนนชุมชน ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี

รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.ตำบลท่าแพ