Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ชาย *

หญิง *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

 

กศน.อำเภอควนกาหลงจัดโครงการค่ายฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาไทยจังหวัดชายแดนใต้ หลักสูตรภาษาไทย 

17 มิถุนายน 2565
นายทวีศักดิ์  แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอควนกาหลง  มอบหมายให้ นางสุคนธา   หลีหมัด  ครูอาสาสมัคร พร้อมด้วยบุคลากรท่ีเกีายวข้อง จัดโครงการค่ายฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาไทยจังหวัดชายแดนใต้ หลักสูตรภาษาไทย จำนวน18 ชม.ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน  2565 ณ ครูดาล่องแก่งรีสอร์ท  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล

   

 

 

 

 

รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.อำเภอควนกาหลง