Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

หลักสูตร *

ชั่วโมง *

ผู้ลงทะเบียน ชาย *

ผู้ลงทะเบียน หญิง *

ผู้จบหลักสูตร ชาย *

ผู้จบหลักสูตร หญิง *

ช่วงอายุ 15-25 ปี *

ช่วงอายุ 26-59 ปี *

ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป *

สร้างโอกาสเรียนรู้ *

พ.ตนเองครอบครัว *

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

กศน. ตำบลย่านซื่อ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตรการทำขนมเบเกอรี่

วันที่ 17 สิงหาคม 2565

นางสาวนุรวาตี หมัดสกุล ครู กศน.ตำบลย่านซื่อ และนางสาวรมณีย์ ทิ้งปากถ้ำ ครูอาสาสมัคร กศน.ตำบลย่านซื่อ ได้รับมอบหมายจากนายคณาธิป บุญญารัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอควนโดน จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตรการทำขนมเบเกอรี่ จำนวน 12 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 17 - 20 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ บ้านเลขที่ 245 หมู่ที่ 7 ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 6 คน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการทำขนมเบเกอรี่ และส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้  โดยมี นายนัฐวุฒิ เจ๊ะปันจะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลย่านซื่อ เป็นประธานเปิดโครงการ

รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.ตำบลย่านซื่อ