Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

พ.ตนเองครอบครัว *

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565 นางสาววชิรา คงพูล บรรณารักษ์ ปฎิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล มอบหมายให้ คณะครู กศน.ตำบลท่าแพ และอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาดเพิ่มส่งเสริมให้ประชาชนได้รักการอ่านและแนะนำให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคโควิด 2019 ณ ตลาดนัดชุมสาย หมู่ที่ 2 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.ตำบลท่าแพ