Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ชาย *

หญิง *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

25 กรกฎาคม 2565

นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอควนกาหลง พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกันพัฒนา เก็บกวาดขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบ กศน.ตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล เพื่อให้สะอาด สวยงามเป็นระเบียบ พร้อมให้บริการแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ

รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.ตำบลอุใดเจริญ