Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ชาย *

หญิง *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

รายละเอียดโครงการส่งเสริมทักษะความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ด้วยกระบวนการ STEM เข้าร่วมประกวด  เพื่อส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในการแข่งขันระดับที่สูงขึ้น และเป็นการสร้างทักษะความคิด การวิเคราะห์ และเป็นผู้นำในการเป็นแบบอย่างในการจัดทำโครงงานและส่งเสริมทักษะความสามารถทางวิทยาศาสตร์ให้แก่นักศึกษาที่มีความเป็นเลิศจนผ่านเข้ารอบในการแข่งขันประกวดรอบทั่วไป และเป็นตัวแทนนักศึกษา กศน.ในการเข้าร่วมการประกวดโครงการเสริมทักษะการแข่งขันประกวดโครงงานระดับประเทศ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ

รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.ตำบลอุใดเจริญ