Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ชาย *

หญิง *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

วันที่ 7 กันยายน 2565 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอควนกาหลง มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม 1.2 บูรณาการครัวเรือนและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของที่ปฏิบัติการโดยได้รายงานและติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานในระดับพื้นทีมของทีมพี่เลี้ยง และทบทวนการใช้ระบบ TPMap Logbook เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลให้สมบูรณ์ครบถ้วน ณ อาคารศูนย์จำหน่ายและกระจายสินค้าชุมชนครบวงจร องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล

รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย